Programma

Onze gemeente staat voor enorme uitdagingen op het vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, investeringsbeleid, lokale handel en de toenemende vergrijzing van onze bevolking. Op deze pagina vindt u de belangrijkste praktische speerpunten waar we willen aan werken in Ternat, in uw deelgemeente, in uw wijk, in uw straat.

Veilig & Mobiel

 • Een verkeersveilige en mobiel Ternat, daarom hebben we nood aan een overkoepelend masterplan mobiliteit voor de hele gemeente.
 • Wij zoeken samen met de hogere overheden een oplossing voor de Assesteenweg in Wambeek, Lombeek en Ternat. Files wegwerken, veilige fietspaden, heraanleg kruispunten, flitscamera’s plaatsen, een spoorwegtunnel,… de lijst is lang maar niets is onmogelijk.
 • Elke centrumstraat heeft recht op voetpaden, elke toegangsweg naar die centra heeft recht op een veilig fietspad, elke school heeft recht op een veilige schoolstraat. Sowieso leggen wij geen enkele weg meer aan zonder fiets- en/of voetpad!
 • We sluiten geen extra wegen uit als we hiermee onze dorpscentra en schoolomgevingen kunnen ontlasten van doorgaand verkeer en opnieuw groene en leefbare dorpen kunnen krijgen.
 • Snelle afschaffing van de voorrang van rechts langs alle hoofdwegen.
 • Alle schoolomgevingen krijgen variabele zone 30 infrastructuur.
 • Snelheidsremmende asverschuivingen en verkeersplateau’s i.p.v. onveilige en storende drempels.
 • Een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS om het gevoel van straffeloosheid en onveiligheid aan te pakken. O.a. parkeren op voetpaden en doorgaand zwaar verkeer pakken we hiermee aan.
 • Politiediensten versterken door maximale inzet van ANPR camera’s. Hierdoor kan men tijd vrijmaken voor meer blauw op straat.

Verantwoord & Leefbaar

 • Een duidelijke, krachtdadige en eerlijke ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. Verdichting van onze dorpskernen maar dan wel met respect voor de natuur en de leefbaarheid. Geen betonnen dorp dus voor ons!
 • We versterken bestaande natuur door bestaande open ruimte te beschermen, woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen en extra bebossing te voorzien.
 • De Ternatse dorpskernen en de lokale handel willen we koesteren en tegelijkertijd versterken. Een leefbare kern staat voor ons gelijk met een kwaliteitsvol aanbod van bloeiende handel, horeca en diensten midden heraangelegde marktpleinen.
 • Naast de grote projecten ondersteunen we vooral de kleine lokale handelaar met een KMO actieplan, een KMO ambtenaar of loket en een aangepast mobiliteit- en parkeerbeleid!
 • Indien betaalbaar én gedragen willen wij een ondergrondse marktparking in Ternat overwegen én een randparking voor vrachtwagens.
 • Wij garanderen een transparant financieel beleid met een begroting in evenwicht die de generaties na ons niet opzadelt met de gevolgen. Dat betekent ook het opstellen van realistische projectbudgetten die nadien gerespecteerd worden!
 • Wij laten een volledige externe audit van de Ternatse financiën uitvoeren. Ons streefdoel is en bljjft om de belastingsdruk niet te verhogen!
 • We zijn een partij gedreven door een programma en een visie. We geloven in een samenwerking tussen gemeentebestuur en haar inwoners, waarbij beide elkaar versterken, maar de gemeenteraad is en blijft het hart van de gemeentelijke democratie. Verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en durven opnemen.
 • Een intensievere samenwerking aan Vlaamse en Federale initiatieven. Ternat is geen eiland!
 • Een slimme interne samenwerking tussen de gemeentelijke diensten gebruik makend van aangepaste computer software en moderne organisatievormen. Het doel is 1 digitaal loket voor de burger.
 • Wij voeren een evaluatie uit van het gebruik van het gemeentelijk wagen -en materiaalpark.
 • Wij breiden de openingsuren van het recyclagepark uit en we maken alle organische fracties gratis. Wij opteren voor afvalstraatjes in elk centrum.
 • Elke bestaande en zeker nieuwe parking moet voorzien worden van autolaadpalen. We stellen een visie en masterplan op om de achterstand zo snel mogelijk in te halen.
 • Wij wensen een studie voor de aanleg van een Ternats windmolenpark.

Vlaams & Sociaal

 • Iedereen moet zich thuis voelen in Ternat en niemand wordt uitgesloten. We voeren een geïntegreerd sociaal beleid met de bijhorende rechten en plichten en we zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven.
 • Wij leven in Vlaanderen en dus promoten en controleren we actief de ééntaligheid van alle gemeentelijke diensten. Wij zorgen voor een verhoogd aanbod én promotie van taallessen Nederlands.
 • Betaalbaar wonen voor de Ternatse jeugd blijft ons doel. Bij de toekenning van een sociale woning houden we rekening met de kennis van het Nederlands en de lokale binding met de gemeente.
 • Elke nieuwkomer krijgt de nodige kansen voor een succesvolle integratie en participatie. We begeleiden maar betuttelen niet en blijven aandacht hebben voor onze Vlaamse waarden en normen.
 • We evalueren het volledige budget vrije tijd maar we blijven verantwoord investeren in het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de jeugdwerking, cultuur en sport.We herwerken het subsidieregelement voor sport –en jeugdverenigingen tot een eenvoudig, begrijpelijk en gedragen reglement.
 • Wij gaan mee met onze tijd en leggen loop -en trailroutes aan langs en door onze natuurgebieden zoals Hertigembos. We herwaarderen en integreren het bestaande MTB ‘Viper’ parcours.
 • Seniorenbeleid bestrijkt alle beleidsdomeinen en wordt best geïntegreerd gevoerd. Wij vertrekken vanuit de mogelijkheden van ouderen en niet van wat ze niet meer kunnen en geven senioren een actieve rol en stem in onze gemeente.
 • Wij willen na de renovatie van de Sibbe een nieuwe ‘Sibbe II’ site overwegen indien er voldoende vraag is.